Fuesend

Dee leschte Freideg virun der Fuesvakanz däerfen d’Kanner sech verkleden fir an d’Schoul ze kommen. Konfetti an Loftschlaue sinn net erlaabt. Déi Kanner déi an d’Maison Relais ginn, kënnen hier Verkledungssaaache moies matbréngen. Do verkleden sie sech an der Mëttesstonn.